Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Personal trainer Randy

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Personal trainer Randy met maatschappelijke zetel te en ingeschreven in de K.B.O onder nummer . (Hierna: “Personal trainer Randy”). 

Artikel 1. Algemeen

Behoudens schriftelijke afwijking worden de rechtsverhoudingen tussen partijen onderworpen aan deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.

Artikel 2. Voorwerp

De rechtsverhoudingen beheerst door onderhavige algemene voorwaarden hebben als voorwerp: de verkoop van diensten.


Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Personal Trainer Randy Donovan voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Personal Trainer Randy Donovan zijn deze voorwaarden van toepassing. leder gebruik van de diensten van Personal Trainer Randy Donovan geschiedt geheel voor eigen risico. ledere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.


Artikel 4. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende uw persoonsgegeven dient u per omgaande aan Personal Trainer Randy Donovan door te geven.


Artikel 5. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Personal Trainer Randy Donovan in samenspraak met deelnemer, een afspraak inplannen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Personal Trainer Randy Donovan bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Personal Trainer Randy Donovan als ook de deelnemer.


Artikel 6. Verantwoordelijkheid

Op Personal Trainer Randy Donovan rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit Personal Trainer Randy Donovan voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Personal Trainer Randy Donovan is verantwoordelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Dit omvat de inspanningsverplichting van Personal Trainer Randy Donovan staat in voor het succes en welslagen van die dienstverlening en dus niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet behaalde resultaten.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Personal Trainer Randy Donovan is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Personal Trainer Randy Donovan is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Personal Trainer Randy Donovan organiseerde activiteiten. Personal Trainer Randy Donovan aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Personal Trainer Randy Donovan wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Personal Trainer Randy Donovan aanbiedt. De deelnemer is jegens Personal Trainer Randy Donovan aansprakelijk wanneer Personal Trainer Randy Donovan op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Personal Trainer Randy Donovan te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 8. Klachten

Alle klachten in verband met uitvoering van diensten dienen behoorlijk gemotiveerd te geschieden per aangetekend schrijven binnen 5 kalenderdagen na uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op. In geval van niet-conforme of gebrekkige levering en/of plaatsing, blijft onze verantwoordelijkheid beperkt tot de eenvoudige vervanging van het gedeelte dat het voorwerp van de klacht uitmaakt en zulks zonder enige vergoeding van welk aard dan ook.


Artikel 9. Ontbinding

Personal Trainer Randy Donovan is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van de maand- of jaarcontributie.


Artikel 10. Aanbieding, bestek en bestelling

Alle verstrekte voorstellen en inlichtingen betreffende de prijs, zijn geen aanbiedingen en zijn gedaan zonder enige verplichting vanwege klant.


Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Personal Trainer Randy Donovan bepalen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Personal Trainer Randy Donovan gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Personal Trainer Randy Donovan te voldoen. Bij gebreke van volledige betaling van de factuur op de vervaldag, zal het nog openstaande bedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een intrest van 10% per jaar vanaf de factuurdatum. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd. Indien Personal Trainer Randy Donovan over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Reeds betaalde sessies worden onder geen enkel beding terugbetaald, tenzij per attest wordt aangetoond dat verder sporten onmogelijk is. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Personal Trainer Randy Donovan gerechtigd de prijzen te verhogen.


Artikel 12. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Personal Trainer Randy Donovan. Alle afspraken dienen 48 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.


Artikel 13. Overmacht, vakanties en algemeen erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Personal Trainer Randy Donovan is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Bij ziekte van onze Personal Trainer of bij onvoldoende belangstelling van een Bootcamp training behoudt Personal Trainer Randy Donovan het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. 

Artikel 14. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Personal Trainer Randy Donovan aan te gaan, zijn arts te raadplegen.


Artikel 15. Vertrouwelijkheid

Personal Trainer Randy Donovan dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Personal Trainer Randy Donovan is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben wij gegevens van u nodig. Personal Trainer Randy Donovan is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Personal Trainer Randy Donovan gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Personal Trainer Randy Donovan houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.


Artikel 16. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Personal Trainer Randy Donovan. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Personal Trainer Randy Donovan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Personal Trainer Randy Donovan van toepassing. Alle geschillen met Personal Trainer Randy Donovan die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. Personal Trainer Randy Donovan is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.


Artikel 17. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Personal Trainer Randy Donovan voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Personal Trainer Randy Donovan. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen van schriftelijke toestemming van Personal Trainer Randy Donovan. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Personal Trainer Randy Donovan zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer. 


Artikel 18. Bevoegdheid – Toepasselijke Wetgeving 

De rechtbanken van het arrondissement Limburg zijn als enige bevoegd inzake geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten met klant. Alle overeenkomsten met de klant worden beheerst door Belgisch recht.

menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x